ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α. ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται ορειβατικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, συντομογραφικά Α.Ο.Σ., και έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί, αθλητικοί και εκπολιτιστικοί, του Α.Ο.Σ. είναι :
α. Η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση του αθλήματος της ορειβασίας σε όλες της τις μορφές και εκδηλώσεις.
β. Η ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά, με την προϋπόθεση ότι δεν συμβάλλουν στην καταστροφή τους.
γ. Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του, για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.
δ. Η προστασία της ορεινής φύσης, η διάδοση της ορεινής φύσης και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.
ε. Η ίδρυση (στην αρχή ως Τμήμα του και αργότερα ως ιδιαίτερος Οργανισμός) «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών» που θα έχει σκοπούς :
• Τη δημιουργία πλήρους ορειβατικού αρχείου και βιβλιοθήκης.
• Την έρευνα και μελέτη κάθε στοιχείου που αφορά τον ελληνικό χώρο και ειδικότερα από ορειβατική και φυσικογεωγραφική άποψη.
• Την ευρύτερη διάδοση των γνώσεων των σχετικών με την ορειβασία, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων του, ο Α.Ο.Σ. :

α. Οργανώνει τακτικές αναβάσεις στα ελληνικά βουνά, καθώς και αποστολές σε βουνά του εξωτερικού.
β. Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορειβασίας καθώς και άλλων συναφών ορεινών αθλημάτων, φροντίζοντας για την άρτια εκπαίδευση των μελών του.
γ. Συμμετέχει σε εξειδικευμένες Σχολές του εξωτερικού ή του εσωτερικού, καθώς και σε διοργανούμενους αγώνες αθλημάτων που προβλέπουν οι σκοποί του.
δ. Κατασκευάζει και συντηρεί ορειβατικά καταφύγια και οιασδήποτε μορφής ορειβατικές εγκαταστάσεις.
ε. Πραγματοποιεί σημάνσεις ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικκά βουνά.
στ. Συνεργάζεται με όλα τα Ορειβατικά, Φυσιολατρικά και λοιπά Σωματεία και Ομοσπονδίες, καθώς και με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, σε σχετικά με τους σκοπούς του θέματα.
ζ. Συμμετέχει σε κάθε ορειβατική, φυσιολατρική, αντικυνηγετική και οικολογική κίνηση για την προστασία και διατήρηση της φύσης.
η. Πραγματοποιεί συνέδρια, εκθέσεις, διαλέξεις, προβολές, ανακοινώσεις, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην προβολή των σκοπών του.
θ.Εκδίδει περιοδικό με τίτλο «Ορειβατικά Χρονικά».
ι. Ιδρύει στα πλαίσια των σκοπών του Ομάδα Διάσωσης με την επωνυμία «Ομάδα Διάσωσης του Αθηναϊκού» (Ο.Δ.Α.), φροντίζοντας την άρτια εκπαίδευσή της με σκοπό την πρόληψη και την παροχή της αναγκαίας βοήθειας σε ατυχήματα δραστηριοτήτων βουνού και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς.
ια. Ειδικότερα, το «Κέντρο Ορειβατικών Μελετών»:
– Συγκεντρώνει μεθοδικά, βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια, άρθρα, χάρτες, ορειβατικά αρχεία, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες, κάρτες, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες και υλικό.
– Μελετά, ταξινομεί και διαφυλάσσει όλο το συγκεντρούμενο υλικό σε πρότυπα αρχεία και ειδική βιβλιοθήκη.
– Δημιουργεί και διατηρεί αναγνωστήριο για τη μελέτη όλου του αρχειακού και έντυπου υλικού του από κάθε ενδιαφερόμενο.
– Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που ενδιαφέρεται για θέματα σχετικά με την ορειβασία και την ορεινή φύση.
– Διενεργεί ερευνητικές αποστολές, αναβάσεις και περιηγήσεις στις ορεινές περιοχές για συλλογή ή επαλήθευση στοιχεών, φωτογραφήσεις, χαρτογραφήσεις κ.λ.π. με σκοπό τη σύνταξη διαφόρων μελετών.
– Εκδίδει βιβλία, περιοδικό, οδηγούς, μονογραφίες, χάρτες, βιβλιογραφίες, ορειβατικό λεξικό, εγκυκλοπαίδεια ορεινής φύσης κ.α.
ιβ. Γενικά ο Α.Ο.Σ. μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα κρίνει πρόσφορα για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί για σήμα του αυτό που έχει καθιερώσει (από το 1935) η Κ.Ε. του Ε.Ο.Σ. (σήμερα Ε.Ο.Ο.Α.) σαν σήμα όλων των ορειβατικών Συλλόγων της χώρας. Το σήμα έχει σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου με καμπυλωτές πλευρές, που στο εσωτερικό του φέρει παράσταση με τις κορυφές του Ολύμπου (Μύτικας – Στεφάνι), καθώς και αετό που στα νύχια του κρατάει ορειβατική σκαπάνη. Πάνω από της παράσταση αναγράφονται τα αρχικά του Συλλόγου, δηλαδή Α.Ο.Σ.
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι σχήματος κονονικού οκταγώνου που στο εσωτερικό του απεικονίζεται το σήμα του Α.Ο.Σ.
Μεταξύ του εξωτερικού οκταγώνου και του εσωτερικού κύκλου που περιβάλλει το σήμα, φέρει τις λέξεις ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, καθώς και το έτος ίδρυσής του.

Β.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Α.Ο.Σ. αποτελούν όλα όσα προσφερθούν σ’ αυτόν, καθώς και όσα αποκτηθούν ή δημιουργηθούν απ’ αυτόν. Για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποκτηθεί, δωρηθεί ή χορηγηθεί στο «Κέντρο Ορειβατικών Μελετών», ή δημιουργηθεί απ’ αυτό, αποτελεί ιδιαίτερη περιουσία του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

6Α. ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από :
α. Τα δικαιώματα εγγραφής μελών.
β. Τις ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και τις έκτακτες εισφορές αυτών.
γ. Τα έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητές του.
δ. Τις επιχορηγήσεις κρατικών φορέων και Νομικών Προσώπων, καθώς και από κάθε άλλη πηγή προερχόμενη οικονομική βοήθεια.
ε. Κάθε άλλη πρόσοδο, από οποιαδήποτε αιτία, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6Β. ΒΙΒΛΙΑ

Ο Α.Ο.Σ. τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α) Μητρώου Μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων – Εξόδων
ε) Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Γ. ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α. Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:

    1. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
    2. Όποιος έχει καταδικαστεί σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, αθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
  1. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
  2. Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 Ν.2725/99 (για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους).

β. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο εφόσον έχει συμπληρώσει το τρακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας του.
γ. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε ή μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε., για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
δ. Προπονητές και διαιτητές ορεινού αθλήματος το οποίο εκάστοτε καλλιεργεί το σωματείο μπορεί να είναι μέλη του σωματείου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παρ.2 Ν.2725/99.
ε. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να εγκρίνει ή όχι την εγγραφή του μέλους εντός εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία θεωρείται ότι η έγκριση έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Η μη έγκριση της αίτησης υποψήφιου πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογημένη απόφαση.
στ. Τα μέλη του σωματείου αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.
ζ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που έχουν συντελέσει στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και ευρύτερα της ορειβασίας.
η. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου, ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν όμως δικαίωμα λόγου στις γενικές συνελεύσεις, όπως και τα μέλη που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
θ. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές, καθώς και οι έκτακτες εισφορές των μελών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο οποτεδήποτε θελήσει, ύστερα από έγγραφη αίτηση και δήλωσή του ότι δεν έχει καμία αξίωση απέναντι στο Σύλλογο, και αφού εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου:
α. Αυτά που αποχώρησαν από το Σύλλογο.
β. Τα μέλη που τη διαγραφή τους αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
γ. Όσα καθυστερούν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους για τρία (3) συνεχή χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση:

α. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Α.Ο.Σ.
β. Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των Οργάνων Διοίκησης και να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
γ. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες.
δ. Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στο εντευκτήριο, στα καταφύγια, στο βουνό, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος.
ε. Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:

α. Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συλλόγου
β. Να παίρνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφέρουν τη γνώμη τους σε κάθε θέμα και να ψηφίζουν (μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται). Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του έτους που γίνεται η Γενική Συνέλευση.
γ. Να εκλέγουν ή να εκλέγονται, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει και δεν αποκλείονται σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου νόμου ή από το παρόν Καταστατικό.
δ. Ειδικότερα, μέλη των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα που αφορούν τα ίδια προσωπικά.

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου είναι:

Ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΙΙΙ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Ι.
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Έχει τη γενική εποπτεία και την τελική απόφαση σε ό,τι αφορά το Σύλλογο.
β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, Ιανουάριο, και σε έκτακτη όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει μελών, με γραπτή αίτησή τους στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.
γ. Το Δ.Σ. υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση σε είκοσι (20) ημέρες με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται με άδεια του Δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο.
δ. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν) ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξης, αποστέλλεται στα μέλη του Συλλόγου και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στο εντευκτήριο του Συλλόγου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

α. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν στην έναρξη και στη διάρκεια εργασιών της παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών.
β. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται δεύτερη, χωρίς νέα πρόσκληση, μετά από οκτώ (8) ημέρες, με τα ίδια ακριβώς θέματα, και θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει όταν παρευρίσκεται το (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών.
γ. Αν και τη δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συγκαλείται μέσα σ’ ένα μήνα νέα Συνέλευση με τα ίδια θέματα, η οποία θεωρείται σε απαρτία και αποφασίζει με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.
δ. Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.
ε. Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή μυστική με ψηφοδέλτια, ανάλογα με την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό.
στ. Αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση του Συλλόγου, απόσπαση του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών» ή διάλυσή του ή ανάκληση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαιτείται η παρουσία στη Συνέλευση των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η απόφαση για τα θέματα αυτά λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 15

α. Με την έναρξη των εργασιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της και την Εφορευτική Επιτροπή (όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες) με ανάταση του χεριού. Το Προεδρείο απότελείται από 3 μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο σε αυτούς που τον ζητούν (κατά σειρά προτεραιότητας), φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης και διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης και ηρεμίας.
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και από το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
β. Η Γενική Συνέλευση:
– Εγκρίνει η απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την απαλλαγή τους ή όχι από τις ευθύνες και εγκρίνει, ή όχι, τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Εάν η Γενική Συνέλευση απορρίψει τον απολογισμό του Δ.Σ. ή την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέων οργάνων.
– Αποφασίζει για την ανακήρυξη επιτίμων μελών ή επικυρώνει αντίστοιχη πρόταση του Δ.Σ.
– Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας συνδρομής και των δικαιωμάτων εγγραφής μελών.
– Εγκρίνει, τροποποιεί η ακυρώνει τις ποινές που έχει επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο.
– Τροποποιεί ή συμπληρώνει το Καταστατικό όπως τα σχετικά άρθρα του ή ο νόμος ορίζουν.
– Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
– Αποφασίζει για την αύξηση η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου ή του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών», όπως τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού ορίζουν.
– Αποφασίζει για την απόσπαση από το Σύλλογο του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών», ώστε να γίνει ανεξάρτητος Οργανισμός.
– Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου.Β. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου του έτους αρχαιρεσιών εκλέγεται, με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 17

Στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου υποβάλλονται, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, οι υποψηφιότητες για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες με διαφορετικά, για κάθε όργανο, ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι τουλάχιστον όσα και τα συνολικά εκλεγόμενα (τακτικά και αναπληρωματικά) μέλη εκάστου οργάνου.
Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει, επτά (7) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, να ανακηρύξει τους υποψηφίους για κάθε αξίωμα και να εκτυπώσει τα σχετικά ψηφοδέλτια (Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής).

ΑΡΘΡΟ 18

α. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται με τάξη και ηρεμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και με βάση το μητρώο των ταμειακά εντάξει μελών και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
β. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
γ. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης, που σημειώνονται στην αρχή των ονομάτων των υποψηφίων. Ο συνολικός αριθμός των σταυρών επί εκάστου ψηφοδελτίου μπορεί να ανέρχεται μέχρι τον εκάστοτε συνολικό αριθμό των τακτικών μελών εκάστου οργάνου.
δ. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών.
ε. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας γίνεται διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης.
στ. Μετά τη διαλογή ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων (τακτικών και αναπληρωματικών) με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματά τους και ο αριθμός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο καθένας.
ζ. Οι υποψήφιοι εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, βάσει του αριθμού ψηφισάντων μελών, αφού αφαιρεθούν τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια. Το τυχόν υπόλοιπο των αδιάθετων θέσεων Συμβούλων διανέμεται σε β’ κατανομή με το σύστημα της απλής αναλογικής συν ένα.
η. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, είτε για τακτικά μέλη είτε για αναπληρωματικά, γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 19

Το εκλογικό υλικό, δηλαδή το μητρώο των μελών (όπου θα αναγράφονται οι δικαιούμενοι ψήφο και θα σημειώνονται όσοι εψήφισαν), το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των εκλεγομένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις με τις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, τα ψηφοδέλτια της εκλογής, τα επιπλέον ψηφοδέλτια και φάκελοι, καθώς και κάθε υλικό, παραδίδονται με απόδειξη παραλαβής και παράδοσης την επόμενη ημέρα των αρχαιρεσιών στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. που αποχωρεί.
Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει, μόλις κληθεί, όλο το παραπάνω εκλογικό υλικό στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησής του ή απουσίας του το εν λόγω υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στον πλειοψηφήσαντα Σύμβουλο ή Συνδυασμό, για να το παραδώσει αυτός στο νέο Δ.Σ.

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 20

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγεται για μια τριετία και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τρία (3) αναπληρωματικά.
β. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. του σωματείου ή να εκπροσωπούν το σωματείο σε υπερκείμενες ενώσεις ή στην Ομοσπονδία, έμποροι αθλητικών ειδών, μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. αθλητικής Α.Ε. και κάθε εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Δ.Σ. του σωματείου άτομα που δεν είναι μέλη του, όσα μέλη του δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τέλος, δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Δ.Σ. του σωματείου όσα μέλη του ασκούν διαιτητικό έργο σε αγώνες αθλημάτων που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τους ορισμούς του αρ.3 παρ.3 του Ν.2725/99, και γενικά όσοι αποκλείονται από τις διατάξεις του νόμου.
γ. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΛΟΓΗ ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. με φροντίδα του Συμβούλου ή του Συνδυασμού που πλειοψήφησε συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους υπεύθυνους των διαφόρων Τμημάτων (Ορειβασίας – Εκδηλώσεων – Τύπου – Κέντρου Ορειβατικών Μελετών).
Η Θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής του από την Εφορευτική Επιτροπή, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του με την παραλαβή της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. που επιβάλλεται να γίνει σε (5) ημέρες από την εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ.
Το Δ.Σ. που αποχωρεί παραδίδει στο νέο τη σφραγίδα του Συλλόγου, όλα τα σχετικά βιβλία, τα αρχεία, το Ταμείο, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Διατηρεί όμως τις αρμοδιότητές του, μέχρι την παράδοση στο νέο Δ.Σ., για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων ζητημάτων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

α. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Επεκτεινομένων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, το Δ.Σ. μετά από απόφασή του μπορεί να συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Έκτακτα μπορεί ακόμα να συγκληθεί και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, με έγγραφο στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί, τότε η συνεδρίαση γίνεται με πρόσκληση του Αντιπροέδρου. Αν και αυτός αρνηθεί, τότε η άρνησή τους αυτή επιφέρει αναγκαστικά την έκπτωσή τους από το αξίωμα που κατέχουν, που απαγγέλλεται με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ύστερα από αίτηση προς αυτό, οιουδήποτε μέλους του Δ.Σ.
β. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρευρισκόμενα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να εξουσιοδοτεί άλλο για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
γ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.
δ. Στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται μέλη του Συλλόγου χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα λόγου. Δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν όλοι όσοι διετέλεσαν Πρόεδροι του Συλλόγου.
ε. Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.
στ. Μέλος ή μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται αντικαθίστανται από τους κατά σειράν αναπληρωματικούς.
ζ. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, κάτω από την απαιτούμενη απαρτία και έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωματικοί, τότε γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
η. Για τις συνεδριάσεις συντάσσονται πλήρη και λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες κ.λ.π.) που υπογράφονται από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το Καταστατικό του.
β. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Συλλόγου.
γ. Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο (ανακήρυξη επίτιμων μελών, επιβολή ποινών κ.α.).
δ. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
ε. Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων, καθώς και κάθε άλλης προσφοράς.
στ. Τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την έγκρισή του.
ζ. Διορίζει η παύει μισθωτούς υπαλλήλους, έκτακτους συνεργάτες κ.α.
η. Συγκροτεί ομάδες εργασίας και Επιτροπές για θέματα που αφορούν την εκπλήρωση των σκοπών του.
θ. Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ.
ι. Συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό, σε ειδικό κεφάλαιο του οποίου εντάσσεται ο ειδικός απολογισμός διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων κατά τους ορισμούς του αρ.51 παρ.1,7 Ν.2725/99, και επίσης συντάσσει τον ισολογισμό διαχείρισης και τον προϋπολογισμό κάθε οικονομικού έτους, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και στα αρμόδια όργανα που προβλέπει ο νόμος.
ια. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, την απόσπαση από το Σύλλογο του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών» ή τη διάλυσή του. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του Δ.Σ. και να επικυρωθούν από τη Γενική Συνέλευση.
ιβ. Γενικά το Δ.Σ. παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
Ιγ. Επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει το Δ.Σ. του συλλόγου συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.3 του αρ.2 του Κ.Β.Σ.
Ιδ. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Ιε. Ο Α.Ο.Σ., για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας, για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 24

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, επιβάλλει τις ποινές της έγγραφης επίπληξης, του προσωρινού αποκλεισμού (από το Εντευκτήριο και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου) και της διαγραφής, σε μέλη, για σοβαρή παράβαση του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου, για ανάρμοστη συμπεριφορά και για ενέργειες ή παραλείψεις που ζημιώνουν τα συμφέροντα, τους σκοπούς και το κύρος του Συλλόγου.
β. Το Δ.Σ., πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση, καλεί εγγράφως τα μέλη που υπέπεσαν σε παράπτωμα σε έγγραφο απολογία και, αφού λάβει υπόψη του και τις προφορικές τους εξηγήσεις, σε ειδική γι’ αυτόν το σκοπό έκτακτη συνεδρίασή του, προβαίνει στην επιβολή ή όχι ποινών, τις οποίες γνωστοποιεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένες στα μέλη που αφορούν.
γ. Οι ποινές που επιβάλλει το Δ.Σ. εγκρίνονται, τροποποιούνται ή και ανακαλούνται από την πρώτη μετά την επιβολή τους Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

α. Ο Πρόεδρος:

– Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις προς τα έξω σχέσεις του μετά τρίτων, φυσικών ή Νομικών Προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. Η δικαστική ή οιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση του Συλλόγου μπορεί ν’ ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο μέλος του.
– Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία διαλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ., και τα γνωστοποιεί έγκαιρα σε όλα τα μέλη.
– Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια εισπράξεως και αποδείξεις, χρηματικά εντάλματα και επιταγές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο με πρώτη υπογραφή.
– Συμμετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου.

β. Ο Αντιπρόεδρος:

– Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.

γ. Ο Γενικός Γραμματέας:

– Διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου και τη συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
– Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο (μη διαχειριστικό) με δεύτερη υπογραφή.
– Φυλάσσει το αρχείο, τα διοικητικά βιβλία και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
– Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη, τον απολογισμό των πεπραγμένων.
– Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις διοικητικές δραστηριότητες του Συλλόγου.

δ. Ο Ειδικός Γραμματέας:

– Αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
– Τηρεί το Ημερολόγιο του Συλλόγου, καθώς επίσης και τις καρτέλες δραστηριότητας των μελών.

ε. Ο Ταμίας:

– Τηρεί (τουλάχιστον) όλα τα προβλεπόμενα βιβλία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεως, τα εντάλματα πληρωμής, τις επιταγές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση.
– Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του έτους.
–  Καταρτίζει, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση.
– Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
– Έχει το Ταμείο του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει τα διάφορα έσοδα σε τράπεζα της Αθήνας στο όνομα του Α.Ο.Σ.
– Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων, των αποδείξεων, των γραμματίων, των ενταλμάτων, των επιταγών και οιονδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων.

στ. Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Ορειβασίας – Εκδηλώσεων – Κέντρου Ορειβατικών Μελετών, καθώς και άλλων μελλοντικά ιδρυομένων, γενικά:

– Φροντίζουν να ενημερώνονται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους θέματα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους.
– Καταρτίζουν διάφορα προγράμματα δράσης, σύμφωνα με τους σκοπούς του Συλλόγου και φροντίζουν για την εκτέλεσή τους, μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ.
– Είναι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες των μελών και του Συλλόγου στον τομέα τους.
– Αναλαμβάνουν επικεφαλής ομάδων εργασίας και ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται με σκοπό την επιτυχή και γρήγορη εκτέλεση του σύνθετου έργου τους.
– Ενημερώνουν στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τη μηνιαία δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα, ο υπεύθυνος του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών»:

– Συμμετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου.
– Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη και διατήρηση του αρχειακού και έντυπου υλικού του Κέντρου.
– Έχει την κύρια ευθύνη λειτουργίας του αναγνωστηρίου.
– Φροντίζει για τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των αρχείων.

ζ. Ο Υπεύθυνος Τύπου:

– Φροντίζει να συγκεντρώνει τα δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου που αναφέρονται στο Σύλλογο ή στα μέλη του Δ.Σ.
– Ενημερώνει το Δ.Σ. για τα δημοσιεύματα αυτά, στην τακτική συνεδρίασή του, ή και σε έκτακτη εάν κριθεί αναγκαίο, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο.
– Συντάσσει και στέλνει ανακοινώσεις, δελτία τύπου και απαντητικές επιστολές στον τύπο ή οπουδήποτε αλλού, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ., ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος.
– Δημιουργεί και τηρεί αρχεία δημοσιευμάτων, δελτίων τύπου, επιστολών, ανακοινώσεων, καθώς και άλλων σχετικών στοιχείων, με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και διατήρηση των ντοκουμέντων αυτών.
– Συμμετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου.
– Έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη έκδοσης και παρουσίασης του περιοδικού του Συλλόγου.
– Ενημερώνει, στις τακτικές συνεδριάσεις, το Δ.Σ. για ό,τι αφορά το περιοδικό και υποβάλλει σχετικές προτάσεις, τις οποίες υλοποιεί μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ.

ΙΙΙ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 26

α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται για μία τριετία και αποτελείται από τρία (3) μέλη με ένα (1) αναπληρωματικό. Δεν επιτρέπεται να συμπράττουν ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Α.Ο.Σ. πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι ιδιότητες των παρ.3,6 του άρ.3 του Ν.2725/99, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς αυτού.
β. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο σε κάθε λογής διαχειριστική (και μόνο) πράξη του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του Συλλόγου.
γ. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο, στην αρχή Ιανουαρίου, και έκτακτα όσες φορές κριθεί απαραίτητο ή το ζητήσει ένα μέλος της. Στην τακτική συνεδρίαση συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ίδιου έτους.
δ. Για τον έλεγχο απαιτούνται τρία (3) μέλη, γι’ αυτό σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό.

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27

α. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου ή την απόσπαση του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών» ή τη διάλυσή του αποφασίζει ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Ειδικά για την τροποποίηση άρθρων (όλων ή μερικών) του Καταστατικού που αφορούν και αναφέρονται στο «Κέντρο Ορειβατικών Μελετών» απαιτείται η ομόφωνη απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά εντάξει μελών.
β. Εάν Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διάλυση του Συλλόγου, τότε η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, περιέρχεται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
γ. Στην περίπτωση διάλυσης του «Κέντρου Ορειβατικών Μελετών» όλη η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, περιέρχεται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
δ. Εάν, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή κάποιο νόμο, υποχρεωθεί ο Σύλλογος να διαλυθεί ή να ενσωματωθεί σε άλλο φορέα, τότε, σύμφωνα με αυτό το ιδρυτικό Καταστατικό, το «Κέντρο Ορειβατικών Μελετών» αποσπάται και παραμένει ως ανεξάρτητος οργανισμός, με περιουσία αυτή που του ανήκει.

ΑΡΘΡΟ 28

Το παρόν Καταστατικό του Α.Ο.Σ., από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του, από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκληθείσα στις 2/2/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει μελών του.

Αθήνα, 2/2/2007

Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν.Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΑΣ                    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ